Maandelijks archief: november 2011

Behoud historisch terrein Smeersum, help mee!

Een groot aantal mensen wil bezwaar aantekenen tegen de verlening van een vergunning voor Westervalge 55 te Warffum: Beschreven op de website van de gemeente als:  ‘Slopen boerenschuur en garage en kappen bomen”, bekendmaking 9989ED55, publicatiedatum 13-10-2011.
Bezwaar kan worden aangetekend tot 17 11-2011.

Het betreffende terrein behoort tot het cultuurhistorisch erfgoed van onze gemeente,  bewoning  vond reeds plaats in de 15eeeuw en mogelijk zelfs eerder, aangezien er 13e eeuwse potscherven zijn gevonden. Smeersmaheert komt al in
1418 in de archieven voor. Het terrein, met de oude gracht, is grotendeels nog in
(hoewel verwaarloosde) originele staat. Buiten dat heeft het bijzondere natuurwaarden, zo is het de vaste stee van een aantal ijsvogels in de afgelopen winters. De ijsvogel behoort tot de beschermde rode lijst (dus zeldzme) vogels.

Vanaf de provinciale weg 363 en dus ook vanuit Breede is het terrein zeer beeldbepalend voor het landschap en het fungeert  bovendien enigszins als verzachtende buffer tussen het landschap en het  gestaag verder uitbreidende fabrieksterrein van Aviko / Rixona.

Vanuit Breede wordt de horizon van het open landschap steeds meer geweld aangedaan door uitbreiding van de werkzaamheden aldaar. Ook de lichthinder van het terrein wordt met het jaar groter.

Na sloop van de boerenschuur en, met name, het kappen van de bomen komt het
fabrieksterrein volledig open in het landschap te liggen.  Derhalve zal het uitzicht voor de bewoners van Breede en passanten ernstig worden verstoord en zullen de zij (nog) meer hinder van geluid en vooral lichtvervuiling ondervinden.

Als bewoners van Breede en andere sympathisanten verzoeken wij de gemeente Eemsmond af te zien van met name de vergunning voor het kappen van het geboomte. Daarvoor in de plaats zou een vergunning kunnen worden afgegeven voor minimaal een geleidelijke kap van zieke en/of te oude bomen met verplichting tot herplant en herstel van de gracht.

Tevens zou met een goede architect kunnen worden overwogen de gevel en vorm van de boerenschuur te behouden om het beeld zo authentiek mogelijk  te behouden.

Een en ander zou op een zodanige manier kunnen geschieden dat de beeldbepalende, cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het terrein behouden blijft, doch dat het terrein zodanig ingericht kan worden dat het de bedrijfsvoering niet in de weg hoeft te staan.

Bent u het hier mee eens en wilt u zich hieronder aansluiten als sympathisant? Graag! De reacties die hier worden ingevuld, worden met  gelijkluidende tekst naar de gemeente Eemsmond gezonden.

Vul hieronder s.v.p. uw reactie in (alleen naam en  adresgegevens voldoen ook).
Uw reactie is zeker niet de eerste, alle reacties worden naar de gemeente gezonden, maar uit privacyoverwegingn niet hier getoond.

Voel u vrij de link naar deze pagina aan vrienden door te sturen.